Statut Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych

I. Postanowienia ogólne

 • I.1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych”, które w dalszej części tekstu Statutu jest zwane „Towarzystwem”. W kontaktach z zagranicą Towarzystwo będzie posługiwać się angielską nazwą Polish Materials Science Society.
 • I.2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz m. st. Warszawa.
 • I.3. Towarzystwo ma osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu i wydanych w oparciu o nie regulaminów i uchwał.
 • I.4. Towarzystwo używa pieczęci i odznak oraz znaku graficznego według wzorów ustalonych uchwałą władz Towarzystwa.
 • I.5. Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne ustanowione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Cele i metody działania
 • I.6. Towarzystwo jest powołane dla realizacji następujących celów:
  • I.6.1. Wspomaganie współpracy naukowców i praktyków zajmujących się badaniami materiałowymi i inżynierią materiałową;
  • I.6.2. Wspieranie interdyscyplinarnego charakteru badań materiałowych;
  • I.6.3. Wspieranie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji, warsztatów i szkół istotnych dla członków Towarzystwa;
  • I.6.4. Rozprzestrzenianie informacji istotnych dla osób zajmujących się badaniami nad materiałami oraz ich zastosowaniami w nowoczesnych dziedzinach techniki;
  • I.6.5. Ułatwianie kontaktów z międzynarodową społecznością z dziedziny badań materiałów;
  • I.6.6. Wspieranie rozwoju badań materiałowych i wskazywanie ich znaczenia dla gospodarki i nauki w Polsce i w Europie.
 • I.7. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo
  • I.7.1. Organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe; w tym konferencje European Materials Research Society Fall Meeting;
  • I.7.2. Organizuje publiczne odczyty, wykłady, wystawy i kursy naukowe;
  • I.7.3. Wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje związane z charakterem działalności Towarzystwa, w tym w formie elektronicznej;
  • I.7.4. Zbiera informacje z zakresu badań materiałów, zakłada biblioteki i zbiory oraz bazy danych;
  • I.7.5. Przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej;
  • I.7.6. Współpracuje z instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi, zmierzającymi do rozwoju nauk o materiałach;
  • I.7.7. Udziela informacji i przygotowuje ekspertyzy z zakresu badań materiałowych – władzom państwowym, organizacjom społecznym, organizacjom międzynarodowym – oraz wypowiada się w sprawach ważnych dla ich rozwoju oraz kształcenia w tej dziedzinie;
  • I.7.8. Tworzy fundacje i funduje stypendia;
  • I.7.9. Organizuje platformę wymiany poglądów między członkami Towarzystwa z wykorzystaniem Internetu.
 • I.8. Zarząd może postanowić o przyłączeniu Towarzystwa do Zrzeszeń i Federacji, jeśli służy to realizacji celów Towarzystwa.

II. Członkowie – ich prawa i obowiązki

 • II.1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  • a) zwyczajnych;
  • b) wspierających;
  • c) honorowych.
 • II.2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, solidaryzująca się z celami i środkami działania Towarzystwa. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, oraz dowodu opłacenia składki członkowskiej.
 • II.3. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • II.3.1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa;
  • II.3.2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach organizowanych przez Towarzystwo;
  • II.3.3. Udziału w realizacji współpracy z zagranicznymi instytucjami;
  • II.3.4. Ubiegania się o opinię Towarzystwa w sprawach zawodowych.
 • II.4. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
  • II.4.1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
  • II.4.2. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i trybie uchwalonych przez Zarząd.
 • II.5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  • II.5.1. Dobrowolnego wystąpienia członka wyrażonego w pisemnym zgłoszeniu do Zarządu;
  • II.5.2. Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień;
  • II.5.3. Wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa. Od uchwały odwołującej, zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Zjazdu.
 • II.6. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla realizacji celów Towarzystwa.
  • II.6.1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym;
  • II.6.2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 • II.7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna aprobująca cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub rzeczowe albo inną formę wsparcia na rzecz Towarzystwa.
  • II.7.1. Osoby prawne działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich przedstawicieli;
  • II.7.2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji;
  • II.7.3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

III. Władze Towarzystwa

 • III.1. Władzami Towarzystwa są:
  • a) Zarząd;
  • b) Komisja Rewizyjna;
  • c) Zjazd Towarzystwa.
 • III.2. Zjazd Towarzystwa w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa, a następnie 5-11 członków Zarządu oraz 3-5 członków Komisji Rewizyjnej.
  • III.2.1. Zarząd kieruje wszystkimi bieżącymi sprawami Towarzystwa;
  • III.2.2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata;
  • III.2.3. Zarząd może uzupełnić swój skład w czasie kadencji o nie więcej niż 25% członków, poprzez kooptację osoby spełniającej wymagania statutowe zostania członkiem Zarządu;
  • III.2.4. Członek Zarządu nie może pełnić swej funkcji dłużej niż 2 kadencje pod rząd;
  • III.2.5. Najpóźniej 10 dni po Zjeździe Towarzystwa odbywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu, na którym w głosowaniu tajnym wybierani są dwaj wiceprezesi i sekretarz. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa Towarzystwa, dwóch wice – Prezesów i Sekretarza;
  • III.2.6. Zarząd organizuje swoją pracę oraz podział obowiązków dla skutecznego zarządzania Towarzystwem zgodnie ze uchwalanymi przez siebie regulaminami. Regulaminy Zarządu muszą być spisane i udostępnione członkom Towarzystwa;
  • III.2.7. Oświadczenia woli (w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych) w imieniu Towarzystwa wymaga dla swej ważności podpisu dwóch członków zarządu, w tym co najmniej jednej należącej do Prezydium;
  • III.2.8. Prezes Towarzystwa jest przewodniczącym Zarządu i wykonuje obowiązki przydzielone przez Zarząd Towarzystwa w regulaminie, o którym mowa w pkt 2.6.;
  • III.2.9. W przypadku śmierci lub niemożliwości wypełniania swoich obowiązków statutowych przez Prezesa na podstawie stwierdzenia tego faktu przez Zarząd, Zarząd decyduje, który z dwóch Wice- Prezesów pełni funkcję Prezesa do końca jego kadencji;
  • III.2.10. Obowiązkiem Sekretarza, oprócz innych funkcji przydzielonych przez Zarząd, jest prowadzenie akt Towarzystwa;
  • III.2.11. Zarząd spotyka się nie rzadziej niż raz do roku, w terminie i miejscu wskazanym przez Prezydium;
  • III.2.12. Uchwały Zarządu są ważne, jeśli w ich podjęciu bierze udział minimum 3 członków Zarządu. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej.
  • III.2.13. Do kompetencji Zarządu należą:
   • – kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
   • – wdrażanie w życie uchwał Zjazdu;
   • – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
   • – uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składek;
   • – proponowanie zmian Statutu.
 • III.3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
  • III.3.1. Członkiem komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem zarządu;
  • III.3.2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego przy obecności minimum 3 członków Komisji.
  • III.3.3. Komisja może uzupełnić swój skład w czasie kadencji o nie więcej niż 1 osobę, poprzez kooptację osoby spełniającej wymagania statutowe zostania członkiem Komisji.
 • III.4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • III.4.1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności i gospodarności;
  • III.4.2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz z żądaniami wyjaśnień;
  • III.4.3. Udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, jeśli na takie posiedzenie przedstawiciele Komisji zostaną zaproszeni.
 • III.5. Zwyczajny zjazd Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd co 3 lata, najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków towarzystwa co najmniej 4 tygodnie przed Zjazdem.
 • III.6. Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest z inicjatywy Zarządu lub 20% członków Towarzystwa zgłoszonej do Zarządu w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje nad problemami, dla których zostało zwołane.
 • III.7. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 50% członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, który może być zwołany godzinę później tego samego dnia.
 • III.8. Do kompetencji Zjazdu należy:
  • – zmiana statutu;
  • – likwidacja Stowarzyszenia;
  • – rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • – udzielanie absolutorium Zarządowi;
  • – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • – uchwalanie wieloletnich planów działania Stowarzyszenia;
  • – rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
  • – inne decyzje niezakreślone w niniejszym statucie dla Zarządu.

IV. Majątek i działalność finansowa Towarzystwa

 • IV.1. Towarzystwo pozyskuje środki na prowadzenie działalności ze składek członkowskich, jak również z własnej działalności i darowizn.
 • IV.2. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe Towarzystwa.
 • IV.3. Zmiany statutu, preliminarz budżetowy Towarzystwa ustalany jest corocznie przez Zarząd.
 • IV.4. Działalność Finansowa Towarzystwa jest oceniana corocznie przez Komisję Rewizyjną, która w razie potrzeby może powołać do tego celu zewnętrzny Auditing.

V. Zmiany w Statucie

 • V.1. Zmiany Statutu wymagają dla swej ważności 2/3 głosów oddanych na Zjeździe.

VI. Likwidacja Towarzystwa

 • VI.1. Likwidacja Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 3/4 głosów oddanych na Zjeździe.
 • VI.2. Majątek likwidowanego Towarzystwa zostaje przeznaczony na realizację jego celów. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa aż do jego rozwiązania.